PRELIMINARNA ISTRAŽIVANJA PLANKTONA U ŠLJUNČARI I U ZIMNJACIMA KOD VELIKE GORICE

PRELIMINARNA ISTRAŽIVANJA PLANKTONA U ŠLJUNČARI I U ZIMNJACIMA KOD VELIKE GORICEPreuzmite datotekuizvorni znanstveni članak
PRELIMINARNA ISTRAŽIVANJA PLANKTONA U ŠLJUNČARI I U ZIMNJACIMA KOD VELIKE GORICETomec, M.Ključne riječi:
planktonšljunčarazimnjacijagodnonovo čiće

Volume: 65
Issue: 2
Stranice: 75 - 83

Sažetak

Istraživanja planktonskih populacija provedena su na šljunčari i u dvama zimnjacima, smještenima kod mjesta Jagodnog (Novo Čiče) nedaleko od Velike Gorice. Svrha rada bila je istražiti sastav planktona šljunčare i zimnjaka, dvaju ekosustava sa specifičnim životnim uvjetima koji se mijenjaju u vremenu i prostoru. Istraživanje je provedeno tijekom lipnja godine 2007. Uzorci planktona sakupljani su u površinskome sloju na četirima lokalitetima. Na šljunčari su odabrana dva lokaliteta, a u svakom zimnjaku po jedan. Uz sakupljanje planktonskih uzoraka, mjereni su neki fizikalno–kemijski pokazatelji (temperatura vode, pH–vrijednost, količina otopljenog kisika u vodi). Temperatura vode na dvama lokalitetima u šljunčari i u dvama zimnjacima ovisila je o temperaturi okolnoga zraka, a kretala se od 22,5 do 23,6 ºC. pH–vrijednost imala je lužnatu ili alkaličnu reakciju od 8,23 do 9,02, a količina otopljenog kisika u šljunčari bila je oko 10 mg/O2, a u zimnjacima se kretala od 7,6 do 9,7 mg/O2 (Tablica 1). Na istraživanim lokalitetima šljunčare utvrđene su ukupno 32 fitoplanktonske vrste, a u zimnjacima je determinirano 37 mikrofita, dok je zooplankton u sastavu planktonske zajednice na četirima lokalitetima sudjelovao s 5 vrsta. Utvrđene fitoplanktonske vrste u uzorcima s dvaju lokaliteta iz šljunčare pripadale su sistematskim skupinama: Dinophyta, Chrysophyta i Chlorophyta, dok su u zimnjacima, uz spomenute skupine, sudjelovali i predstavnici skupina Cyanophyta/Cyanobacteria i Euglenophyta. Zooplanktonske vrste pripadale su skupinama Rotatoria, Cladocera i Copepoda (Tablica 2). Na istraživanim lokalitetima u šljunčari prevladavale su dijatomeje ili Bacillariophyceae, dok su u zimnjacima glavnu fitomasu činili predstavnici skupina Cyanophyta/Cyanobacteria i Euglenophyta. Kvalitativnim analizama planktona utvrđene su planktonske vrste koje su karakteristične za ciprinidne ribnjake. P–B indeks saprobnosti na istraživanim lokalitetima šljunčare imao je vrijednost 1,7 (kakvoća vode I. vrste), a na lokalitetima 3 i 4, imao je vrijednosti 2,0, odnosno 1,9 (II. vrsta). Na osnovi dobivenih rezultata, istraživani su lokaliteti pogodni za uzgoj ciprinidnih vrsta riba.