Rezultati pretrage

prikaži članak ...SASTAV MIKROFITOBENTOSA U RIJECI SUTLITomec, M., Teskeredžić, Z., Teskeredžić, E.

prikaži članak ...RANDMAN ČETIRIJU POPULACIJA HRVATSKIH ŠARANA (CYPRINUS CARPIO L.) Safner, R., Treer, T., Aničić, I., Kolak, A.

prikaži članak ...RAST ŠTUKE (Esox lucius L.) U LIČKOJ HIDROAKUMULACIJI KRUŠČICATreer, T., Habeković, D., Safner, R., Aničić, I., Kolak, A.

prikaži članak ...STANDARDNA KRIVULJA RASTA KLENA (Leuciscus cephalus L. 1758) U HRVATSKOJTreer, T., Habeković, D., Aničić, I., Safner, R., Kolak, A.

prikaži članak ...NOVA NALAZIŠTA CRNKE (UMBERA KRAMERI WALBAUM 1972) U HRVATSKOJDelić, A., Razlog-Grlica, J., Grlica, I. D.

prikaži članak ...RAST I UHRANJENOST ŠARANA (Cyprinus carpio) UNEŠENIH U HRVATSKO VRANSKO JEZERO Treer, T., Aničić, I., Safner, R.

prikaži članak ...MORFOMETRIJSKE PROMJENE KOD MALIH VODENJAKA (Triturus vulgaris) ZA VRIJEME NJIHOVOG VODENOG RAZDOBLJA Treer, T., Treer, D.

prikaži članak ...NOVI PODACI O DISTRIBUCIJI Cottus gobio (SCORPENIFORMES; COTTIDAE) U HRVATSKOJ S POSEBNIM OSVRTOM NA JADRANSKI SLIVJelić, D.

prikaži članak ...KOEGZISTENCIJA REKREATIVNOG I GOSPODARSKOG RIBOLOVA U SREDIŠNJIM DIJELOVIMA RIJEKA DUNAVA I SAVETreer, T., Kubatov, I.