VARIJABILNOST MORFOLOGIJE I MORFOMETRIJE OTOLITA NEDORASLIH STADIJA OSAM VRSTA RIBA U PRIOBALNOM ISTOČNOM JADRANU

VARIJABILNOST MORFOLOGIJE I MORFOMETRIJE OTOLITA NEDORASLIH STADIJA OSAM VRSTA RIBA U PRIOBALNOM ISTOČNOM JADRANUPreuzmite datotekuizvorni znanstveni članak
VARIJABILNOST MORFOLOGIJE I MORFOMETRIJE OTOLITA NEDORASLIH STADIJA OSAM VRSTA RIBA U PRIOBALNOM ISTOČNOM JADRANUFerri, J., Bartulin, K., Škeljo, F.Ključne riječi:
otolitoblikveličinanedorasli stadiji

DOI number: http://dx.doi.org/10.2478/cjf-2018-0012

Volume: 76
Issue: 3
Stranice: 91 - 98

Sažetak

Sagitalni otoliti nedoraslih stadija osam vrsta riba: Boops boops, Diplodus vulgaris, Diplodus puntazzo, Sarpa salpa (porodica Sparidae), Liza ramada, Liza aurata (porodica Mugilidae), Atherina boyeri, Atherina hepsetus (porodica Atherinidae) su analizirani i međusobno uspoređeni opisnim morfološkim značajkama te morfometrijskim mjerama. Uočljive razlike među otolitima istraživanih vrsta odnose se na njihov oblik, rub (npr. nepravilan, valovit, pilast) i prednji dio. Oblik otolita je elipsast do pentagonalan kod sparidnih vrsta, elipsast do pravokutan kod cipla te elipsast kod dvije vrste gavuna. Omjeri širine i dužine otolita (OW/OL), zatim dužine caude i sulcusa (CL/SL) te dužine ostiuma i sulcusa (OSL/SL) su određeni za svaku vrstu. Obris otolita je analiziran Wavelet transformacijom. Analiza glavnih komponenata ukazala je na međusobne razlike u obliku otolita među nedoraslim stadijima osam analiziranih vrsta. Korištenjem Wavelet koeficijenata, prvom komponentom objašnjeno je 58,1% varijacije među vrstama, a drugom komponentom 25,2%.