Bibliography

FITOPLANKTON ŠARANSKIH RIBNJAKA - RASTILIŠTA

2000, 58 (2)   p. 35-43

Ljubica Debeljak, Maja Dražić

Abstract

Ovaj je rad rezultat istraživanja provedena od 31. svibnja do 8. kolovoza 1997. u ribnjacima-rastilištima, pojedinačne veličine 1 ha i dubine 1,3-1,5 metara. U trima varijantama rastilišta istraženo je djelovanje jednokratne primjene 120 kg ha–-1 NPK (15:15:15) i 45 l ha-–1 UAN–-a + 45 kg ha–-1 MAP–-a (12:52) na kvalitativno–-kvantitativnu strukturu fitoplanktona. Komparativnom analizom između gnojenih i kontrolne negnojene varijante utvrđena je slična cenotička struktura fitoplanktona. Od ukupno 100 determiniranih vrsta fitoplanktera, 58 vrsta bilo je u kontrolnoj, negnojenoj varijanti, 52 vrste u varijanti tretiranoj s NPK (15:15:15) i 76 vrsta u varijanti obrađenoj UAN–om i MAP–om. Kvocijent florne sličnosti između sviju triju varijanata bio je 60%–65%. Količina fitoplanktona bila je u kontrolnoj varijanti 2,2 x 106 ind l–-1, u varijanti tretiranoj s NPK 2,6 x 106 ind l–-1, a u varijanti obrađenoj s UAN–om i MAP–om 1,7 x 106 ind l–-1. Analizom varijance potvrđeno je da razlike između pojedinih varijanata u količini fitoplanktona nisu signifikantne (P<0,05).

Keywords

šaranska rastilišta, mineralna gnojiva, fitoplankton

 Download

  • Sign in

    If you are an existing user, please sign in. New users may register.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Got it